logo

Spørsmål og svar

GjertrudvenneneKoster det noe å være "medlem"/Gjertrudvenn? 
– Nei

Er dette en forening der man er medlem? 
– Nei, Gjertrudvennene er ikke en forening eller medlemsorganisasjon, men et nettverk. Vi har valgt det begrepet, fordi det indikerer at mennesker og grupper er løslig forbundet. Vi har derfor ikkje medlemmer, ingen betaler kontingent osv. Man er deltaker/følger nettverket.

Hvordan kan jeg bli passiv/støttende Gjertrudvenn?
– Personlig “medlemskap”/deltakelse registreres (gratis og helt uforpliktende) ved å følge oss på Facebook (trykke ‘liker’). Er man ikke på Facebook, kan man gi beskjed per e-post og bli registrert på tilleggslisten på bloggen.

Hvordan kan jeg bli aktiv Gjertrudvenn, dvs. komme med i en lokalgruppe?
– Send en e-post til gjertrudvennene@hotmail.no.

Hva forplikter jeg meg til ved å være med aktivt i Gjertrudvennene?
 – Ingenting, du deltar kun i den grad du har anledning. Men du må jo opptre i tråd med våre retningslinjer i gravferder; diskret og dannet.

Er det forskjell på å være passiv Facebook-Gjertrudvenn og aktiv i en lokalgruppe?
  – Ja. Stor forskjell. Det er bare når du er med i en lokal gruppe at du arbeider aktivt. På Facebook viser du bare din støtte. Du kan uansett anse deg som Gjertrudvenn når du har trykket ‘liker’.

Får jeg dekket eventuelle utgifter jeg får? 
– Nei, men ingen pålegger deg heller utgifter. Ev. reiseutgifter må du imidlertid selv betale.

Hvordan får jeg kontakt med andre på mitt hjemsted som kan være med i en lokalgruppe? 
– Snakk med venner, bruk sosiale medier.

Kan jeg selv være kontaktperson/ansvarlig for en lokalgruppe? 
– Ja, den som er den første som melder seg på sitt hjemsted, blir foreløpig kontaktperson – hvis man vil – og egner seg –, enten man er alene om det eller samler flere andre i en gruppe. Blir en gruppe med flere deltakere etablert, kan dere siden finne ut om en annen skal være kontaktperson. For det er jo viktig at den som er leder, har evne og interesse av det å lede og det å henvende seg til ulike etater. Én gang i året bør lokalgruppen vurdere hvem som skal være kontaktperson og evaluere arbeidet.

Hva er forskjellen på en kontaktperson og et medlem i lokalgruppen? 
– Dette er, som nevnt, to ulike ting. En som ønsker å bli kontaktperson, melder seg aktivt direkte til vår e-postadresse og oppgir navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, og man blir dermed en person det offentlige (prest eller andre) kan kontakte. En kontaktperson blir en offentlig frontfigur. Et medlem i lokalgruppen bidrar lokalt, men kan delta i det stille og behøver ikke “registreres” hos GV Norge.

Hva er forskjellen på en lokal Gjertrudvenn og en Gjertrudvenn på Facebook?
– Enhver som vil bidra (dvs. alle som sympatiserer med vårt arbeid), defineres – ved å trykke ‘liker’ på Facebook-siden – som Gjertrudvenner. Man er da passiv venn. Deltar du i en lokal gruppe på ditt hjemsted, er du også Gjertrudvenn, selvsagt, men arbeider aktivt.

Kan man gå i kommunale gravferder uten å være aktivt med i en lokalgruppe? 
– Som privatperson kan man, selvsagt, gjøre hva man vil. Men som Gjertrudvenn og i regi av Gjertrudvennene, må man være tilsluttet en lokalgruppe. Dette fordi vi ønsker å sikre at de som deltar som Gjertrudvenner, fremstår i tråd med våre retningslinjer.

Har hver lokalgruppe sin egen måte å gjøre dette på?
– Ja til en viss grad. Oslo-gruppen har for eksempel sin måte å gjøre det på. Dette står det meir om i et eget avsnitt på bloggen.

Hvordan kommer man med i Oslo-gruppen?
– Da kontakter man gjertrudvennene@hotmail.no. Deretter vil en i styret ta et treff med deg, slik at du kan stille spørsmål osv.

Treffes Oslo-gruppen utenom i gravferdene?
– Ja, to ganger i året samles man og snakker om sine opplevelser, diskuterer dilemmaer osv. Man veileder hverandre.

Får jeg beskjed fra Gjertrudvennene om at jeg bør gå i en spesiell begravelse?
– Nei, det er kun den lokale gruppen på ditt hjemsted som har/får/skaffer seg informasjon om dette og da ev. direkte fra kommune, prest, byrå eller andre. Eller man kan oppdage en dødsannonse selv. Den lokale gruppen organiserer selv om en eller flere skal delta i en seremoni.

Man sier ‘kommunal begravelse’/'kommunal gravferd' Men det er jo bisettelser, stort sett?
– Ja de aller fleste er bisettelser. ‘Kommunal begravelse/gravferd’ er et begrep som inkluderer både begravelser og bisettelser. Vi forsøker bruke begrepet «kommunal gravferd».

Hvordan får en lokalgruppe greie på at det er en kommunal gravferd?

– Kanskje blir man kontaktet av kommune, prest eller andre. Man kan også følge med på dødsannonsene i lokalavisen og anta at det er få til å følge dersom det i annonsen kun står ” Venner” (uten flere navn) eller tilsvarende. Man får ikke beskjed om dette av GV Norge.

Styrer GV Norge driften av de lokale gruppene?
– Nei. Vi gir visse retningslinjer på nettsiden/blogg osv, men lokalgruppen arbeider helt selvstendig og rapporterer ikke fast til styret. Noe kontakt og info er dog ønskelig.

Men da har ikke styret i GV Norge kontroll med arbeidet i lokalgruppene? 
– Nei, det har vi ikke. Vi holder litt e-postkontakt med kontaktene i lokalgruppene, men vi stoler fullt og helt på at alle er seg sitt ansvar bevisst og driver et etisk godt arbeid på sitt sted. Tillit er stikkordet. Gruppene er løslig tilknyttet i et nettverk.

Hvordan bør jeg oppføre meg i en gravferd? 
– Vær en normal deltaker og venn/Gjertrudvenn. Vær diskret, taktfull og tilbakeholden. Dukker det opp andre i kapellet, bør du velge en svært tilbaketrukken plass. Kun hvis pårørende eller prest ber deg om å sette deg frem, bør du du gjøre dette.

Bør jeg la være å delta dersom det dukker opp andre til seremonien?
– Normalt ikke, for jo flere man er, jo bedre får man si det er. En gravferd er et åpent arrangement og ikke minst en kommunal gravferd. Den er åpen for alle. Men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle av den enkelte Gjertrudvenn. Normalt vil det jo også være noen få andre som følger. Vis uansett betydelig diskresjon og vær tilbakeholden.

Er det nødvendig at jeg også er der hvis det dukker opp andre i kapellet?
– Det må du selv føle på, men normalt vil det uansett i de aller fleste tilfeller føles godt for de andre tilstedeværende at det er flest mulig der.

Skal jeg kontakte presten eller andre i kapellet før eller etter seremonien?
– Nei. Det er ikke nødvendig eller ønskelig. Du er der for avdødes skyld, som en venn som følger. Dersom andre tar kontakt med deg og spør hvem du er, er det naturlig å presentere seg; fortelle at man representerer Gjertrudvennene og så fortelle at dette er en gruppe som stiller opp i kommunale gravferder fordi det da kan skje at det er få til å følge.

Hva om andre som er til stede, mislker at jeg som Gjertrudvenn er der?  
– Dette vil neppe skje. Helt hypotetisk. Men vi Gjertrudvenner må være profesjonelle, voksne mennesker uansett hvordan vi blir møtt av prest, byrå eller andre som følger. Er det få andre til stede, vil nok andre undre seg på hvem du er.

Hva sier man hvis prest eller andre spør hvorfor jeg er der?
– Man kan si for eks. “Jeg er til stede som en representant for Gjertrudvennene i og med at dette er en kommunal begravelse” eller «Jeg er med i en gruppe som stiller opp i kommunale gravferder».

Synes noen det er rart at vi oppsøker en fremmeds begravelse?
– Det kan godt være at 1 av 1000 synes det. Vi opplever imidlertid ikke dette som underlig. Vi er der for den avdøde. Kanskje vet ikke den døde dette (hva vet vel vi?), men det gir en viktig opplevelse av medmenneskelighet og verdighet at noen følger den avdøde. Vi er venner, Gjertrudvenner.

Bør jeg finne ut om eventuelle andre tilstedeværende er pårørende eller bekjente? 
– Nei, absolutt ikke. Vi er der for den avdøde, ikke for å prate med andre som følger. Føler du at det er vesentlig å finne ut dette for å bestemme om du skal være med eller ikke, så kan representanten for gravferdsbyrået være rette person å spørre. Vi tilrår ikke å aktivt henvende seg til andre som følger, kun hvis de tar kontakt med deg.

Kan det hende at det finnes en pårørende til stede når det er en kommunal gravferd?
Ja, det kan skje, for de kan ha latt være å påta seg ansvaret for begravelsen pga interne forhold. Men så har de allikevel ønsket å være til stede. Det må vi ha respekt for. Man bør uansett aldri bry seg/spørre pårørende om årsaker/familiære forhold osv.

Er det ikke høfligst om man tar kontakt med de andre der, da? Enten at man kommer tidlig og snakker med dem utenfor kapellet eller går bort til dem inne i kapellet?
– Nei, man skal ikke komme tidlig for å treffe på andre, sette seg i venterommet der man vet andre kan komme, eller snakke aktivt til noen som sitter i kapellet. Vil man gjerne ha denne responsen man kan få fra andre, egner man seg neppe til å være aktiv Gjertrudvenn.

Burde ikke heller Gjertrudvennene bry seg om folk som ennå lever og gjøre noe for de ensomme?
– Vi kjenner jo ikke til de som får kommunal gravferd på forhånd (mens de lever). Da er de ukjente for oss. Så det er uansett en umulighet å gjøre noe for dem da. Når det gjelder ensomhet generelt, så skulle vi gjerne reddet hele verden/gjort noe for alle, men vi kan ikke makte alt. Vi har valgt vår hovedoppgave fordi vi opplever dette som svært viktig og fordi det ikke har vært andre som har konsentrert seg om nettopp dette feltet. Heldigvis er det svært mange, både på statlig -, kommunalt - og organisasjonsnivå som arbeider for å hjelpe ensomme mennesker, og som gjør en strålende jobb.

Men hvis et menneske som nærmer seg slutten henvender seg til dere og ber om kontakt og hjelp i forbindelse med gravferden?
– Ja skulle noe slikt skje, vil vi i GV Norge selvsagt gjøre vårt beste for å hjelpe vedkommende med en gravferd slik han eller hun måtte ønske seg.

Vil dere da kunne love vedkommende å stille opp i gravferden?
– Ja absolutt. Da ville vi hatt dialog med vedkommende og gitt han/henne den tryggheten at vi ville svært til stede den siste dagen med flere Gjertrudvenner. Vi hørte om et slikt tilfelle der en mann var bekymret for at ingen eller få ville komme i gravferden hans. Da ville det vært svært viktig å gitt mannen tryggheten og vitenen om at han ville fått en god gravferd med venner – Gjertrudvenner – til stede.

Er det ikke rart å høre om et fremmed menneskes liv i en gravferd?
– Nei, rart er det ikke. Det er ofte både godt og interessant. At vi sitter der, bryr oss, lytter og bidrar med vår oppmerksomhet og tid for den avdøde, synes vi er meningsfullt.

Men er det ikke trist? Er Gjertrudvenner tungsindige mennesker som tenker mye på døden?
– Jo det er oftest mye trist med en gravferd og ikkje minst med en kommunal gravferd, der det er få eller ingen til å følge. Men det er også noe naturlig når eldre folk avslutter et langt liv. Selvsagt kan en seremoni være ytterst tankevekkende og trist, men vi ser også veldig lyst på dette med at vi Gjertrudvenner faktisk kan være der og bidra litt. Nei, vår erfaring er slett ikke at Gjertrudvenner er dystre individer. Derimot er det ofte meget oppegående mennesker med et genuint ønske om å bidra. Det er ikke slik at vi elsker gå i gravferder for å slå ihjel tiden. Vi gjør det som en viktig samfunnsoppgave. Oftest er en kommunal gravferd derfor en god og estetisk opplevelse, fordi prest og byrå gjør en solid innsats med rammen rundt og innholdet i seremonien.

Hvem er de aktive Gjertrudvennene?
– Det er alle slags folk; medmennesker som vil bry seg og som ikke har nok bare med sitt. Det kan være folk med høyst ulik jobbbakgrunn og av svært ulik type.

Bør jeg være ute i god tid før seremonien starter?
– Det er tradisjonelt sett riktig å ta plass i kapellet i god tid før seremonien starter. Men vi lar eventuelle andre følgere få gå inn i kapellet først og finne sine plasser. Vi velger ofte å avvente på noe avstand, la eventuelle andre få gå inn først og så gå diskret inn og sette oss på en plass langt bak.

Bør jeg komme tidlig og informere byrået eller presten om hvem jeg er?
– Nei ikke kom for tidlig, og samtal bare hvis andre henvender seg til deg. Man er ikke der for å eksponere seg selv eller egen deltakelse. Ikke legg opp til å bli snakket til. Stiller du deg opp ved døren til kapellet, legger du jo opp til å bli snakket til.

Men en prat med andre følgere idet seremonien avsluttes kan vel ikke skade?
– Vi anbefaler at man rolig forlater kapellet og ikke stopper opp utenfor for å vente på andre. For det er ikke noe mål å komme i prat med andre følgere. Det kan gi rom for utfordrende opplevelser.

Men hva hvis kisten skal bæres ut?
– Da skal man, selvsagt, avvente i kapellet og følge med kisten ut på vanlig måte. Viktig at man ikke bidrar til småprat, men viser avdøde og situasjonen den respekt at man i stillhet følger bilen med blikket til den er ute av syne. Deretter bør man forlate området.

Men hvis kisten blir stående og vi følgere skal gå ut av lokalet, da?
– I det døren åpnes av byrået er seremonien avsluttet. Kanskje presten hilser på eventuelle på første benk, men da kan vi trekke oss ut og forlate området.

Kan jeg komme i dagligklær?
– Det aller viktigste er at man er til stede, men vi synes det er fint om man hedrer avdøde ved å ha på seg pene klær og ikke komme i slitte jeans og lignende. Gjør omtrent som man ville gjort om det var noen som stod en nær. Å kle seg pent på morgenen før man går i gravferden, er også en del av den opplevelsen vi har av å hedre den avdøde.

Det finnes en Gjertrudnål?
– Ja, denne kan benyttes av de som er aktivt med i en lokalgruppe. Det viser prest, byrå og andre at man er med i en lokalgruppe. Denne kan bare bestilles av de som er kontaktpersoner. Denne bestiller til seg selv eller til flere i sin gruppe.

Bør jeg ha med en blomst?
– Av og til kan det kanskje passe, men ofte passer det faktisk ikke så godt. Det er uansett noe lokalgruppen må snakke om og bestemme. I utgangspunktet er det selvsagt vakkert med blomster. Kanskje bare en enkelt rose eller noe selvplukket. Det må jo ev. betales av en selv. I Oslo har man bestemt å ikke ha med blomster. Kort sagt er dette fordi det kan virke noe for personlig for eventuell pårørende som er til stede. Og vi ønsker heller ikke «ta stor plass» under seremonien ved å gå frem å legge blomster på kisten. Og vi vet aldri hvem som er til stede når vi går i en gravferd.

Finnes det litteratur jeg bør lese?  
– Ja vi anbefaler å lese Kristopher Schaus bok fra 2009, “På vegne av venner”. Den er i salg og er på biblioteket, også som lydbok.

Bør jeg først informere offentligheten om lokalgruppen, eller bør jeg først komme i gang med å oppsøke gravferder?
– Først må vi etablere kontakt. Send en e-post. Når lokalgruppen er etablert, må gruppen selv vurdere dette.

Hvem bør jeg informere når jeg har etablert en lokal gruppe? 
– Du/dere må selv vurdere dette. Kanskje kommune, prest, kirkekontor, byrå, helsevesen og lensmann/politi.

Men jeg vil gjerne hjelpe ensomme og syke. Kan gruppen vår sette i gang med slike tiltak?
– Nei. Det er en stor ting at du vil dette, men da skal du heller melde deg til innsats i Røde Kors, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen eller lignende. For Gjertrudvennene ønsker ikke å sette i gang noe lokalt som vi ikke er helt sikre på å kunne følge opp langsiktig.

Skal jeg informere lokalavis om at det finnes en lokal resursgruppe?
– Det må du/dere selv vurdere og bestemme. Vi Gjertrudvenner har ikke noe behov for å eksponere oss i avisen, men det er jo bra at offentligheten bryr seg om selve temaet. At vi skaper oppmerksomhet rundt de kommunale gravferdene og bidrar til åpenhet om døden og gravferder, er en god ting. Bør diskuteres i gruppen.

Men er det ikke en talsperson i Gjertrudvennene?
– Jo, Snefrid Hagen er vår talsperson. Hun har heller intet ønske om å «komme i avisen», men har sagt seg villig til å gjøre denne viktige jobben på vegne av GV Norge og Oslo-gruppen. Men er det snakk om et intervju med lokalavis, bør nok kontaktperson lokalt ta seg av dette. Henvis til nettsiden vår og bloggen. Her finnes mye info til media.

Skal jeg som kontaktperson eller medlem rapportere noe sted når jeg har deltatt i en seremoni?
– Det kan være naturlig og godt og snakke om deltakelsen og opplevelsen sammen med andre i den lokale gruppen når den treffes. Men du behøver normalt ikke sende informasjon eller rapportere til styret i Gjertrudvennene Norge. All lokal aktivitet foregår internt og selvstendig i den lokale Gjertrudvennene-gruppen. Ev. tvister må løses internt i den lokale gruppen.

Hva hvis lokal prest/kommune sier at man aldri har kommunale gravferder på sitt sted? Kan man da ikke etablere en lokal gruppe?
– Det kan skje at du får beskjed om dette. Lokalgruppen kan selv bestemme hvilke tilleggsoppgaver man vil arbeide med. Det er derfor fullt mulig å etablere en gruppe på et sted det tradisjonelt sett ikke arrangeres kommunale gravferder. Vi har to tilleggsoppgaver lokalgruppen kan ta på seg.

Hvilke tilleggsoppgaver kan lokalgruppen velge å ta inn i arbeidet?
– Man kan ha en tjeneste der man følger folk som trenger det, til et gravbesøk. Før jul for eks. Og man kan ha en tjeneste der man følger en som trenger det, til en vanlig gravferd. Disse to oppgavene er rettet mot de som ikke har et nettverk. Å komme seg ut på slike ting, kan være svært utfordrende for mange. Disse to oppgavene synes vi er godt relatert til vår hovedoppgave.

Så det er ikke bare kommunale gravferder Gjertrudvennene arbeider med?
– Å bidra i disse, eller i vanlige gravferder med få følgere, er definitivt Gjertrudvennenes primæroppgave per 2016, men vi er i en prosess og forsøker finne vår plass. Medmenneskelighet er stikkordet. Det åpnes derfor for at en lokalgruppe kan inkludere andre oppgaver/ha et utvidet mandat.

Kan jeg komme med innspill til utviklingen av Gjertrudvennene?
– Ja så absolutt. Det er glimrende om du har idéer og forslag til styret. Send oss dette på e-post.

Jeg lurer på så mye. Kan jeg ringe dere eller skrive?
– Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss på e-post med alle dine spørsmål (gjertrudvennene@hotmail.no). Vi i styret i GV Norge forsøker gjøre arbeidet med GV midt mellom mange andre jobber og oppgaver. Av kapasitetshensyn bruker vi derfor ikke telefon, da telefonoppringninger er mer “inngripende”. Ved å bare benytte e-post kan vi lettest styre arbeidet effektivt. Håper på forståelse for dette. I løpet av Gjertrudvennenes to-tre første år har dette vært helt uproblematisk og fungert utmerket.

Kan media kontakte styret i GV Norge?
– Ja, selvsagt. Vi vil bidra så godt vi kan. Vi ønsker imidlertid ikke personeksponerte oppslag, og slett ikke inne i kapellet, men vil bidra som best vi kan overfor medier som ønsker å formidle noe om temaet ‘de kommunale gravferdene’. Vi ønsker å bidra hvis det kan skape større åpenhet rundt døden, gravferder og det å “se” hvert eneste menneske mens det lever.

Kan jeg regne med takk eller oppmerksomhet av noe slag?
– Nei, dette får du verken lønn eller takk for, men du føler kanskje at du har vært med å gjøre verden bittelitt bedre. Trenger du mye respons, tilbakemelding og bekreftelse på det at du er Gjertrudvenn, er vi redd du ikke passer så godt til dette.

Får jeg takk fra prest eller lokalsamfunn?
– Nei. Forventer du takk og anerkjennelse, er du kanskje ikke rette person til å bli Gjertrudvenn. Dette er noe vi gjør helt i det stille. Vi søker aldri å eksponere egen person.

 
Gjertrudvennene vil takke følgende for å ha gjort en svært verdifull jobb med kostnadsfritt å lage nettside og logo:
Webdesign av Gunnar Andreassen - Alt innen markedsføring på nett
Ferdiggjøring av nettside - Alt i ett reklamebyrå
Logo av Proassist
Hovedfoto, samt to bilder fra bisettelsen - Johan Brun
Høstbildet - Atle Misje
Solnedgang - Vince Gerritsen
cheap oakley sunglasses jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue Legend Blue 11s coach factory outlet louis vuitton outlet coach outlet online black infrared 6s beats by dre outlet louis vuitton outlet jordan retro 11 jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre outlet black infrared 6s jordan 11 black infrared 6s jordan 6 black infrared lebron 12 beats by dre outlet cheap jordan shoes Lebron 11 jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s coach outlet online jordan 13 barons black infrared 6s coach black friday jordan 11 legend blue black infrared 6s louis vuitton outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue legend blue 11s uggs black friday black infrared 6s